Juhatus on Eesti Asfaldiliidu täidesaatev organ. Juhatus vastutab üldkoosoleku ees ning esindab liidu huve suhtlemisel teiste organisatsioonidega.

Juhatuse tööd juhib juhatuse esimees. Tal on õigus esindada liitu kõikides õigustoimingutes isikuliselt (teistel juhatuse liikmetel ühiselt). Juhatuse esimees ja juhatuse liikmed valitakse üldkoosolekul kolmeks aastaks.

Juhatuse liikmete arvu määrab üldkoosolek. 2014. a üldkoosoleku otsusega on juhatus (koos juhatuse esimehega) 7 liikmeline. Juhatus kinnitab juhatuse esimehe esildisel oma liikmete hulgast aseesimehe ja võtab tööle palgalise tegevdirektori. Üldkoosolekute vahelisel ajal viib juhatus ellu üldkoosoleku otsuseid, kavandab liidu üritusi, võtab vastu uusi liikmeid. Juhatuse koosolekud toimuvad orienteeruvalt kord kuus. Koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole juhatuse liikmetest. Otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega lahtisel hääletamisel.

Liidu juhatuse aseesimees täidab juhatuse esimehe kohustusi tema äraolekul.

JUHATUSE ESIMEES:

Sven Pertens, TREV-2 Grupp AS

JUHATUSE ASEESIMEES:

Andres Gailit, TREF AS

JUHATUSE LIIKMED:

Veiko Veskimäe, Verston Ehitus OÜ
Jüri Läll, Tallinna Teede AS
Tarvi Kliimask, GRK Infra AS
Marek Koit, Üle OÜ 
Ain Pähkel, Atemo OÜ

Fotol vasakult paremale: Veiko Veskimäe, Andres Gailit, Tarvi Kliimask, Jüri Läll, Sven Pertens, Ain Pähkel
Pildilt puudub Marek Koit