Juhatus on Eesti Asfaldiliidu täidesaatev organ. Juhatus vastutab üldkoosoleku ees ning esindab liidu huve suhtlemisel teiste organisatsioonidega.

Juhatuse tööd juhib juhatuse esimees. Tal on õigus esindada liitu kõikides õigustoimingutes isikuliselt (teistel juhatuse liikmetel ühiselt). Juhatuse esimees ja juhatuse liikmed valitakse üldkoosolekul kolmeks aastaks.

Juhatuse liikmete arvu määrab üldkoosolek. 2014. a üldkoosoleku otsusega on juhatus (koos juhatuse esimehega) 7 liikmeline. Juhatus kinnitab juhatuse esimehe esildisel oma liikmete hulgast aseesimehe ja võtab tööle palgalise tegevdirektori. Üldkoosolekute vahelisel ajal viib juhatus ellu üldkoosoleku otsuseid, kavandab liidu üritusi, võtab vastu uusi liikmeid. Juhatuse koosolekud toimuvad orienteeruvalt kord kuus. Koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole juhatuse liikmetest. Otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega lahtisel hääletamisel.

Liidu juhatuse aseesimees täidab juhatuse esimehe kohustusi tema äraolekul.

JUHATUSE ESIMEES:

Indrek Pappel, KMG OÜ

JUHATUSE ASEESIMEES:

Andres Gailit, TREF AS

JUHATUSE LIIKMED:

Veiko Veskimäe, Verston OÜ
Jüri Läll, Tallinna Teede AS
Tarvi Kliimask, Verston OÜ
Marek Koit, Üle OÜ 
Priit Kuldsaar, TREV 2 Grupp AS

Fotol vasakult paremale: Indrek Pappel, Tarvi Kliimask, Priit Kuldsaar, Andres Gailit, Jüri Läll, Marek Koit
Pildilt puudub Veiko Veskimäe