ENNE KUTSE TAOTLEMIST/TAASTÕENDAMIST ON VAJA:

Tutvuda teede valdkonna inseneride kutsestandardite ning kutse andmise korraga - https://www.kutseregister.ee/ctrl/et/KAO/vaata/10732563.
Kehtiv versioon kutse andmise korrast ja selle lisadest on kinnitatud kutsenõukogu 13.04.2023 otsusega nr 47.

Selgitada välja, millistel eri-, alleri- ja ametialadel on kutsetaotlemise või taastõendamise eeldused täidetud. Kutse taotlemise ja taastõendamise eeltingimused on nimetatud kutse andmise korra punktis 3.

KUTSE TAOTLEMISEKS/TAASTÕENDAMISEKS ON VAJA ESITADA JÄRGMISED DOKUMENDID:

 • Kutse esmakordsel taotlemisel
 • Esiteks - digitaalselt allkirjastatud vormikohane sooviavaldus .pdf või .docx formaadis koos sooviavalduse juurde kuuluvate exceli tabelitega (blanketid on leitavad kutse andja kodulehel  - https://www.taristuehitus.ee/blanketid/)
 • Teiseks - lisadokumendid, mis esitada allkirjastatud digikonteineris .pdf formaadis ühe failina (lisadokumentide faili maht kuni 20 MB, menetluslikel põhjustel fail ei tohi olla kokku pakitud .zip vms laiendiga):
  a) isikut tõendava dokumendi koopia (pass või ID kaart);
  b) haridust tõendava dokumendi koopia(d) koos diplomi lisaga / hinnetelehega, välisriigi dokumendi korral õiend selle akadeemilise tunnustamise kohta Eestis (ENIC/NARIC keskuses);
  c) varasema(te) kutsekvalifikatsiooni(de) dokumendi(tide) koopia(d) nende olemasolul;
  d) erialakohast täienduskoolitust tõendavate dokumentide koopiad;
  e) maksekorraldus või muu kinnitus kutse menetlemisega seotud kulude tasumise kohta.
 • Lisadokumentide ühte faili sisestamisel, tuleb taotlejal liigendada dokumendid samas järjekorras, kuidas on taotleja poolt esitatud andmed taotluse sooviavaldusel.
 • Kutse taastõendamisel nõutavad dokumendid
 • Esiteks - digitaalselt allkirjastatud vormikohane sooviavaldus .pdf või .docx formaadis koos sooviavalduse juurde kuuluvate exceli tabelitega (blanketid on leitavad kutse andja kodulehel  - https://www.taristuehitus.ee/blanketid/)
 • Teiseks - lisadokumendid, mis esitada allkirjastatud digikonteineris .pdf formaadis ühe failina (lisadokumentide faili maht kuni 20 MB, menetluslikel põhjustel fail ei tohi olla kokku pakitud .zip vms laiendiga):
  a) isikut tõendava dokumendi koopia (pass või ID kaart);
  b) varasema(te) kutsekvalifikatsiooni(de) dokumendi(tide) koopia(d);
  c) erialakohast täienduskoolitust tõendavate dokumentide koopiad;
  d) maksekorraldus või muu kinnitus kutse menetlemisega seotud kulude tasumise kohta.
  e) varasema tähtajatu kutse või ametiala lisandumise ja vahetumise korral tuleb esitada haridust tõendava dokumendi koopia(d) koos diplomi lisaga/hinnete lehega, välisriigi dokumendi korral õiend selle akadeemilise tunnustamise kohta Eestis (ENIC/NARIC keskuses).
 • Lisadokumentide ühte faili sisestamisel, tuleb taotlejal liigendada dokumendid samas järjekorras, kuidas on taotleja poolt esitatud andmed taotluse avaldusel.
 • Välisriigi kutsetunnistuse olemasolu korral selle koopia ja akadeemiline õiend hariduse kutsestandardile vastavuse määramiseks. Lõplikuks vastavuse kinnitajaks on Tehnilise Järelevalve Amet [Ehitusseadustik §24 lõige (3) jaotis 1)].

 • Esitada vajalikud dokumendid kutse taotlemiseks või taastõendamiseks: e-mailile kutsetaotlus@taristuehitus.ee

Kutse taotlemisel rakendub kutse andmise tasu. Hinnakirja leiab Kutsekoja kodulehelt, hinnad sisaldavad käibemaksu.

Maksekorraldusel näidata taotleja nimi, kutse tase, taotletavate ametialade hulk ja märkida, kas on kutse taotlemine/taastõendamine.

Tasuda saab MTÜ Eesti Taristuehituse Liit arveldusarvetele:
EE362200001120003643 Swedbank

EE621010002036369004 SEB Pank

Vastavalt KAK punktile 4.3 kutse mitteandmise korral kutseandmise tasu ei tagastata.

Isikul on võimalik enda isikuandmete avalikustamine kutseregistris peatada, saates sellekohase digitaalallkirjastatud avalduse aadressile kutsekoda@kutsekoda.ee või paberkandjal allkirjastatuna SA Kutsekoda Mustamäe tee 16, TALLINN 10617.
 

Kutsete taotlemise või taastõendamisega seotud küsimustega palun pöörduge: kutsetaotlus@taristuehitus.ee või telefonil +372 5745 0710.
 

KUTSE TAOTLEJA/TAASTÕENDAJA:

 • Esitab kutse taotlemiseks/taastõendamiseks vajalikud dokumendid.
 • Kutsekoordinnator hindab kas kutse taotleja on kõik nõutud dokumendid esitanud:

  v  Kui taotlusega on taotleja poolt lisatud kõik kutse taotlemiseks vajalikud dokumendid, siis edastab kutsekoordinaator esitatud taotluse hindamiseks;

  v  Dokumentide mittevastavuse korral, teavitab kutsekoordinaator taotlejat esile tõusnud puudustest ja taotlejal on võimalus etteantud tähtaja jooksul enda esitatud dokumentatsiooni täiendada. Peale taotlemiseks esitatud dokumentide positiivset korrigeerimist, esitab kutsekoordinaator esitatud taotluse hindamiseks;

  v  Olukorras kus esitatud taotlus ei kvalifitseeru dokumendi vormistuse vms nõude korral ja seda ka peale dokumentatsiooni täiendamist taotleja poolt, siis saadetakse taotlejale taotlus tagasi. Taotlejal on peale dokumentatsiooni vajalikul määral täiendamist, võimalik kutse andjale esitada uuesti enda taotlus.

 • Hindamiskomisjon hindab esitatud taotluse vastavust taotleja poolt taotletule:

  v  Dokumentide sisuliste ebatäpsuste või puuduste korral, selgitatakse neid taotlejale ning taotlejal on võimalus etteantud tähtaja jooksul enda esitatud dokumentatsiooni täiendada;

  v  Hindamiskomisjon esitab kutsekomisjonile oma põhjendatud ettepaneku taotlejale kutse andmise/mitteandmise kohta.

 • Kutsekomisjon teeb kutse andmise või andmata jätmise otsuse hindamiskomisjoni ettepanekut arvestades iga taotleja kohta eraldi:

  v  Kutse andmata jätmisel, teavitab kutsekomisjoni esindaja sellest taotlejat ning esitab kirjalikult kutse andmata jätmise või taotletust väiksemas ulatuses väljastamise otsuse põhjendused;

  v  Kutsekoordinaator võimaldab kutse saanutele ja taotluses vastava soovi avaldanutele kutsetunnistuse kättesaamise alates 30 päeva möödumisel pärast kutse andmise otsuse vastuvõtmist;

  v  Kutsetunnistus kinnitatakse kutsekomisjoni esimehe allkirjaga, tema äraolekul aseesimehe allkirjaga ning KA pitseriga;

  v  Kutsetunnistus antakse allkirja vastu selle saajale isiklikult või tema poolt volitatud isikule;

  v  Kutse andmata jätmise korral kutseandmise tasu ei tagastata;

  v  Taotlejal on õigus esitada kaebus hindamisprotsessi kohta kutsekomisjonile.

 • Kutsetunnistuse kehtetuks tunnistamisel kustutatakse see kutseregistrist ning kutsekoordinaator teatab otsusest asjaomasele isikule tähtkirjaga ja avaldab sellekohase kuulutuse Ametlikes Teadaannetes (www.ametlikudteadaanded.ee).