MITTETULUNDUSÜHINGU EESTI TARISTUEHITUSE LIIT

P Õ H I K I R I

1.            ÜLDSÄTTED

1.1.        Mittetulundusühingu nimi on:

1.1.1.     eesti keeles Eesti Taristuehituse Liit (lubatud lühend ESTEL);

1.1.2.     inglise keeles Estonian Infra Construction Association (lubatud lühend ESTICA).

1.2.        Mittetulundusühingu asukohaks on Eesti Vabariik, Tallinn.

1.3.        ESTEL ühendab vabatahtliku liikmeksoleku alusel teedealaga tegelevaid või seotud Eestis registreeritud juriidilisi ja füüsilisi isikuid. Lisaks võivad ESTELil olla auliikmed ja toetajaliikmed.

1.4.        ESTEL on mittetulundusühinguna eraõiguslik juriidiline isik, kes juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest, asutamislepingu otsustest, käesolevast põhikirjast ja muudest sellekohastest õigusaktidest. ESTELil on oma eesmärkidele vastav sümboolika.

2.            ESTELi EESMÄRGID

2.1.        ESTELi tegevuse eesmärkideks on aidata kaasa Eesti teehoiuala arengule, esindada liikmeskonda, kaitsta nende huve ja väljendada nende ühiseid seisukohti.

2.2.        Eesmärkide saavutamiseks ESTEL:

2.2.1.    esindab ja kaitseb liikmete ühiseid huve võimu- ja valitsemisasutustes ning suhetes teiste juriidiliste ja füüsiliste isikutega;

2.2.2.     osaleb ja aitab kaasa teehoiu alaste poliitikate, arengukavade ja normdokumentide  väljatöötamisele, uuendamisele ja juurutamisele;

2.2.3.     lähtudes headest äritavadest aitab kaasa ausa ja toimiva konkurentsi tagamisele teehoiu valdkonnas;

2.2.4.     teostab valdkonna arenguks vajalikke uuringuid ja analüüse ja/või osaleb teiste poolt algatatud vastavate uuringute ja analüüside läbiviimisel;

2.2.5.     kogub ja levitab teehoiu alast statistilist- ja tehnilis-majanduslikku teavet, tellib ja annab välja erialaseid trükiseid;

2.2.6.     teavitab avalikkust teehoiu valdkonnas toimuvast ja selle arenguperspektiividest;

2.2.7.    korraldab konverentse, seminare, teabepäevi ja täienduskoolitust;

2.2.8.     edendab ja propageerib valdkonna hariduse- ja kutsealast tegevust, mh korraldab tudengitele lõputööde konkursse ja abistab oma liikmete kaudu tudengite praktikakohtade leidmisel;

2.2.9.     aitab kaasa teehoiu valdkonnas tegutsevate vastutavate spetsialistide erialase pädevuse tagamisele ja tunnustamisele;

2.2.10.  korraldab ja osaleb koostöös teiste sarnaste organisatsioonidega rahvusvahelisel tasemel;

2.2.11.  annab erialaseid konsultatsioone ja eksperthinnanguid teehoiu valdkonnas;

2.2.12.  teostab majandustegevust;

2.2.13.  arendab muud tegevust vastavalt käesolevale põhikirjale.

3.            ESTELi LIIKMED

3.1.        ESTELi liikmed on teehoiutöödega tegelevad või seotud Eestis registreeritud juriidilised ja füüsilised isikud.

3.2.        Lisaks võivad ESTELil olla auliikmed ja toetajaliikmed. Auliige ja toetajaliige võib osaleda ESTELi töös, s.h. tööorganite töös hääleõigust omamata.

3.2.1.     Auliikmeks saab olla isik, kes on tulemuslikult esindanud ESTELi huve ja andnud olulise panuse ESTELi eesmärkide saavutamisele.

3.2.2.     Toetajaliikmeks võivad olla teedeeriala haridusega ja/või pikaajaliselt teehoiualal tegutsenud füüsilised isikud.

3.2.3.     Auliikme staatuse omistamise ja toetajaliikmeteks vastuvõtmise otsustab juhatus reglemendi alusel.

3.4.        ESTELi liikmeks astumiseks esitab isik juhatusele sellekohase kirjaliku avalduse.

3.5.        Liikmeks vastuvõtmise ja väljaarvamise otsustab juhatus oma korralisel koosolekul. Juhatusel on õigus nõuda liikmelisuse taotlejalt lisainformatsiooni.

3.6.        Liikmeksastumise päevaks loetakse juhatuse otsuse tegemise päev. Liikmemaks tuleb tasuda vastavalt üldkoosoleku poolt kehtestatud liikmemaksu reglemendile.

3.7.        ESTELi liikmel on õigus kirjaliku avalduse alusel ESTEList välja astuda. ESTEList väljaastumiseks esitab liige juhatusele kirjaliku avalduse. ESTEList lahkumisel juba tasutud liikmemakse ei tagastata.

3.8.        ESTELi liikme võib ESTEList välja arvata juhatuse otsusega:

3.8.1.     juriidilisest isikust liikme lõppemise või füüsilisest isikust liikme surma korral;

3.8.2.     põhikirja olulise rikkumise korral;

3.8.3.     tähtajaks liikmemaksu tasumatajätmise korral;

3.8.4.     üldkoosoleku või juhatuse otsuse korduva eiramise korral;

3.8.5.     ESTELi või teise ESTELi liikme nime, maine, õiguse või tegevuse olulisel määral kahjustamise korral või hea ehitustava või ärieetika rikkumise korral.

3.9.        ESTELi liikme väljaarvamise otsustab juhatus. Liikmel, kelle väljaarvamise küsimust arutatakse, on õigus osaleda juhatuse koosolekul ja esineda oma seisukohaga antud asjas. Küsimuse arutamisest peab liikmele teatama vähemalt 20 päeva enne koosoleku toimumist.

3.10.      Liikme väljaarvamise otsus on langetatud, kui selle poolt on 2/3 juhatuse liikmetest.

3.11.      Liikme ESTEList väljaastumise avalduse rahuldab juhatus avalduse esitamisele järgneval esimesel juhatuse koosolekul.

3.12.      ESTEL-ist välja arvatud liikmele teatab juhatus oma otsusest kolme päeva jooksul.         

3.13.      Juhatuse poolt väljaarvatud liikmel on õigus esitada juhatuse otsuse kohta põhjendatud vaie väljaarvamisele järgmisel ESTELi üldkoosolekul.

3.14.      Isikul, kelle liikmelisus ESTELis on lõppenud, ei ole õigusi ESTELi varale.

4. LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

4.1.        Igal ESTELi liikmel on õigus:

4.1.1.     osaleda ESTELi tegevuses selle eesmärkide ja ülesannete täitmisele kaasaaitamises, teha juhtorganitele ettepanekuid ESTELi tegevust puudutavates küsimustes;

4.1.2.     valida ja olla valitud oma volitatud esindaja kaudu (juriidilised isikud) või isiklikult (füüsilised isikud) ESTELi juhtorganitesse, osaleda otsuste ettevalmistamisel ja vastuvõtmisel kõigis ESTELi tegevust puudutavates küsimustes;

4.1.3.     võtta nõuandva häälega osa juhatuse koosolekutest;

4.1.4.     saada juhatuselt teavet ESTELi jooksva tegevuse kohta;

4.1.5.     kasutada eelisjärjekorras ESTELi poolt osutatavaid teenuseid;

4.1.6.     astuda ESTEList välja;

4.1.7.    kasutada muid seaduses, põhikirjas ja muudes ESTEL-i sisestes aktides ettenähtud õigusi.

4.2.        Iga ESTELi liige on kohustatud:

4.2.1.     täitma põhikirja nõudeid ja juhtorganite otsuseid;

4.2.2.     tasuma õigeaegselt liikmemaksu. Kui liikmelisus lõpeb aasta kestel, tuleb liikmemaks tasuda vastavalt üldkoosoleku poolt kehtestatud liikmemaksu reglemendile;

4.2.3.     võtma osa ESTELi tegevusest ESTELi eesmärkide saavutamiseks;

4.2.4.     osalema ESTELi korraldatavate uuringute läbiviimisel ja esitama enda kohta andmeid ulatuses, mis ei kahjusta tema majandustegevust ja on kooskõlas konkurentsiseadusega;

4.2.5.     kasutama heaperemehelikult ning säästlikult ESTELi vara ja mitte kuritarvitama oma õigusi;

4.2.6.     mitte avaldama kolmandatele, ESTELisse mittekuuluvatele isikutele informatsiooni ESTELi tegevusest, mis on juhatuse otsusega kuulutatud konfidentsiaalseks ja avaldamisele mittekuuluvaks, v.a seadusega ettenähtud juhtudel;

4.2.7.     hoiduma tegevusest, mis kahjustab või võib kahjustada ESTELi mainet;

4.2.8.     ESTELi liikme andmete (nime, isiku- või registrikoodi või aadressi) muutumisel teavitama sellest kirjalikult juhatust.

4.3.         ESTEL ei vastuta oma liikmete kohustiste eest ega ESTELi liikmed ESTELi kohustiste eest.

5. ÜLDKOOSOLEK

5.1.        ESTELi kõrgeimaks juhtorganiks on liikmete üldkoosolek, mille ainupädevuses on:

5.1.1.     põhikirja kinnitamine, täiendamine ja muutmine;

5.1.2.     eesmärgi muutmine;

5.1.3.     juhatuse liikmete, sealhulgas esimehe ja aseesimehe valimine, volituste tähtaja määramine ja vajadusel tagasikutsumine;

5.1.4.     revisjonikomisjoni või audiitori valimine, volituste tähtaja määramine ning revisjonikomisjoni liikme või liikmete või audiitori tagasikutsumine;

5.1.5.     juhatuse liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes ESTEL-i esindaja määramine;

5.1.6.     majandusaasta aruande, tööplaani ja eelarve ning revisjonikomisjoni või audiitorkontrolli aruande ärakuulamine ja kinnitamine;

5.1.7.     ESTELi tegevussuundade ja vormide määramine;

5.1.8.     ESTELi liikmemaksu reglemendi kinnitamine;

5.1.9.     otsuste vastuvõtmine juhatuse ja ESTELi liikme vahel tekkinud vaidlusküsimustes;

5.1.10.  ESTELi lõpetamise, ühinemise ja jagunemise otsustamine;

5.1.11.   muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud ESTELi teiste organite pädevusse.

5.2.        Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole ESTELi liikmetest.

5.3.         Juhul, kui üldkoosolekule ilmub vähem kui 1/2 ESTELi liikmeid, määrab juhatus uue üldkoosoleku toimumise aja ja teatab sellest liikmetele. Teistkordne üldkoosolek on otsustusvõimeline kohalviibijate arvust olenemata.

5.4.         ESTELi juriidilisest isikust liikme esindajaks võib olla juriidilise isiku juhtorgani liige või tema poolt volitatud teine ESTELi liige. ESTELi füüsilisest isikust liige peab üldkoosolekust osa võtma ainuisikuliselt või volitama ennast esindama teist ESTELi füüsilisest isikust liiget.

5.5.         Üldkoosoleku otsused võetakse vastu lahtisel hääletamisel kui üldkoosolek ei otsusta teisiti.

5.6.         Igal ESTELi liikmel on üks hääl. Otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega.

5.7.        Üldkoosolek kutsutakse kokku juhatuse poolt vähemalt üks kord aastas, erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku juhatuse esimehe, revisjonikomisjoni või vähemalt 1/10 ESTELi liikmete nõudmisel. Üldkoosoleku kokkukutsumisest teatatakse igale liikmele vähemalt 20 päeva ette.

5.8.         ESTELi põhikirja kinnitamiseks ja muutmiseks, tegevuse peatamiseks ja lõpetamiseks on vajalik 2/3 häälteenamus üldkoosolekul viibivate ESTELi liikmete või nende volitatud esindajate arvust.

5.9.         Üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid küsimustes, mis on üldkoosoleku kokkukutsumisel teatavaks tehtud. Küsimustes, mida ei ole üldkoosoleku kokkukutsumisel teatavaks tehtud, võib vastu võtta otsuseid vähemalt 9/10 üldkoosolekul osalevate liikmete nõusolekul kui üldkoosolekul osaleb üle poole ESTELi liikmetest.

5.10.      Üldkoosoleku otsus loetakse vastuvõetuks üldkoosolekut kokku kutsumata, kui selle poolt hääletavad kirjalikult kõik ESTELi liikmed.

5.11.      Põhikirjas ettenähtud mittetulundusühingu eesmärgi muutmiseks on vajalik vähemalt 9/10 ESTELi liikmete nõusolek. Sealjuures peab üldkoosolekul mitteosalenud liikme(te) nõusolek olema esitatud kirjalikult.

 5.12.     Põhikirja muudatus jõustub selle registrisse kandmisest. Põhikirjamuudatuse registrisse kandmise avaldusele lisatakse põhikirja muutmise otsustanud üldkoosoleku protokoll ja põhikirja uus tekst. Põhikirja uuele tekstile peavad alla kirjutama kõik juhatuse liikmed.

6. JUHATUS

6.1.         ESTELi täidesaatvaks organiks on juhatus, kes on vastutav üldkoosoleku ees ning kes esindab ESTELi huve suhtlemisel riigivõimu- ja valitsemisorganitega ning teiste juriidiliste ja üksikisikutega. Juhatus esindab ESTELi kõigis õigustoimingutes.

6.2.         Juhatuses võib olla viis kuni seitse liiget.

6.3.         Juhatuse tööd juhib juhatuse esimees.

6.4.         Juhatuse esimehe kohustused on:

6.4.1.     juhatuse koosoleku kokkukutsumine ning juhtimine;

6.4.2.     vajadusel juhatusele ettepaneku tegemine erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumiseks;

6.4.3.     tegevjuhiga töölepingu sõlmimine vastavalt juhatuse otsusele;

6.4.4.     tegevmeeskonna liikmega töölepingu sõlmimine või töölt vabastamine tegevjuhi ettepanekul.

6.5.        Juhatus:

6.5.1.     vaatab läbi ja esitab üldkoosolekule kinnitamiseks ESTELi aastaeelarve projekti;

6.5.2.     kinnitab juhatuse liikmete tööjaotuse ning moodustab vajadusel töögruppe;

6.5.3.     võtab vastu ESTELi liikmeks ja arvab ESTELi liikmest välja;

6.5.4.     kinnitab ESTELi sisemist tegevust reglementeerivad eeskirjad ja juhendid;

6.5.5.     moodustab ESTELi tegevmeeskonna ja määrab kindlaks selle funktsioonid;

6.5.6.     võtab tööle palgalise tegevjuhi ja kehtestab tema palga;

6.5.7.     viib ellu üldkoosoleku otsused ja soovitused ning kavandab ESTELi üritusi;

6.5.8.     organiseerib üldkoosolekute kokkukutsumist ja valmistab ette arutamiseks vajalikud materjalid;

6.5.9.     võtab vastu ESTELi ametlikke seisukohti ESTELi liikmete ühistes huvides;

6.5.10.   koordineerib, suunab ja abistab ESTELi liikmeid nende tegevuse valdkondades vastavalt käesolevale põhikirjale.

6.6.         Juhatuse koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole juhatuse liikmetest. Otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega lahtisel hääletamisel. Häälte võrdsel jagunemisel on otsustavaks juhatuse esimehe, tema puudumisel juhatuse aseesimehe hääl.

6.7.         Juhatus võib vastu võtta otsuseid koosolekut kokku kutsumata, kui selle poolt hääletavad kirjalikult kõik juhatuse liikmed.

6.8.         ESTELi juhatuse esimehel on õigus esindada ESTELi kõikides õigustoimingutes isikuliselt ja teistel juhatuse liikmetel ühiselt.

6.9.        ESTELi juhatuse esimehe äraolekul täidab tema kohustusi aseesimees.

7. TEGEVMEESKOND

7.1.       Tegevmeeskond on ESTELi alaline täitev ja korraldav tööorgan, kelle pädevus, koosseis ja tööülesanded määratakse juhatuse otsusega.

7.2.       Tegevmeeskonda juhib tegevjuht, kelle määrab ametisse juhatus juhatuse esimehe ettepanekul.

7.3.       Tegevmeeskonna töötajad määrab ametisse ja nendega sõlmib töölepingu juhatuse esimees. Ettepaneku töötaja töölevõtmiseks teeb tegevjuht.

7.4.       ESTELi tegevmeeskond:

7.4.1.   tagab juhatuse otsuste täitmise;

7.4.2.   hoiab korras ESTELi asjaajamise;

7.4.3.   korraldab liidu liikmete arvestuse, vastavate andmete hoidmise ja säilimise;

7.4.4.   protokollib üldkoosolekud ja juhatuse koosolekud;

7.4.5.   korraldab ESTELi finantstegevust ja esitab juhatusele kinnitamiseks tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande;

7.4.6.   koostab ESTELi aastaeelarve projekti;

7.4.7.   esindab ESTELi juhatuse poolt antud volituste piires.

7.5.       Tegevjuht osaleb küsimuste arutamisel juhatuse koosolekutel ilma hääleõiguseta.

7.6.       Tegevjuhile annab otseseid korraldusi juhatuse esimees, tema äraolekul juhatuse esimehe asetäitja.

7.7.       Tegevjuht on aruandekohustuslik juhatuse ees.

8. MAJANDUSTEGEVUS JA VARA

8.1.       ESTELi vara tekib:

8.1.1.   liikmemaksudest;

8.1.2.   ESTELi majandustegevusest vara kasutamisel;

8.1.3.   annetustest ja muudest laekumistest.

8.2.      ESTEL vastutab oma varaliste kohustuste eest talle kuuluva varaga.

8.3.       ESTEL ei vastuta oma liikmete finantsmajandusliku tegevuse eest samuti nagu ESTELi liikmed ei vastuta ESTELi finantsmajandusliku tegevuse eest.

8.4.       ESTEL võib oma liikmetelt vajaduse korral laenu saada.

8.5.       ESTELi majandusaastaks on kalendriaasta.

8.6.       Juhatus esitab hiljemalt 6 (kuue) kuu möödumisel majandusaasta lõpust üldkoosolekule kinnitamiseks seadusele vastava revisjoni- või audiitorkontrolli läbinud majandusaasta aruande, milles sisaldub:

8.6.1.   tegevuse aruanne;

8.6.2.   raamatupidamise aruanne.

9. MUUD TINGIMUSED

9.1.     ESTELi ühinemine, jagunemine ja lõpetamine toimub seaduses sätestatud korras.

9.2.     ESTELi likvideerijad on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.

9.3       ESTELi likvideerimisel jagatakse allesjäänud vara liikmete vahel proportsionaalselt liikmeks oldud ajal tasutud liikmemaksu suurusega.

9.4.     Kui käesoleva põhikirja mõni säte on või läheb tulevikus vastuollu seadusega, kohaldatakse seaduses sätestatut.

ESTELi põhikiri on vastu võetud ESTELi asutamiskoosolekul 05. juunil 1991. aastal. Muudatused vastavuses mittetulundusühingute seadusega on põhikirja sisse viidud ESTELi üldkoosolekul
18. novembril 1998.a. ja 13. märtsil 2008. aastal. Käesolev muudatustega põhikiri on vastu võetud ESTELi erakorralisel üldkoosolekul  31. märtsil 2021. aastal.

Põhikirja pdf versioon