26.06.2023 12:37

Eesti Taristuehituse Liit tunnustas 2023. aasta parimaid TTK ja TalTECH’i teedeehituse eriala lõputöid

Eesti Taristuehituse Liit (ESTEL) jätkab juba 2014. aastal alustatud traditsiooniga tunnustada parimaid TalTECH'i ja Tallinna Tehnikakõrgkooli teedeehituse eriala lõputöid. ESTEL'i jaoks on oluline toetada valdkonna järelkasvuga seotud tegevusi.

ESTEL’i poolt osutusid 2023. aasta parimateks valitud lõputöödeks:

TalTECH’st Magnus Martinson​'i töö - Ringlussevõetud asfaldi kasutamine uutes asfaltsegudes.

Töö peamised eesmärgid olid uurida võimalusi ringlussevõetud asfaldi (RA) kasutuselevõtuks pealiskihi asfaltsegudes, anda ülevaade RA käsitlemisest kehtivates normdokumentides ning tuua välja muu maailma kogemus RA kasutamisel. Lisaks anti töös ülevaade RA kasutamisega seotud väljakutsetest ning võimalustest ning hinnati RA kasutamise majanduslikku ja keskkonnaalast mõju.

Tallinna Tehnikakõrgkoolist Kaie Kruusmaa töö - Tee ehitusprojektide topo-geodeetiliste uuringute analüüs.

Lõputöö käigus analüüsiti topo-geodeetilisi uuringuid, mis on olnud koostatud riigiteede ehitusprojektide aluseks ning otsiti vastuseid järgnevatele küsimustele. Kas ja millisel moel geodeesiaettevõtted esitatud nõudeid täidavad? Millised nõuded on vananenud ning vajaksid uuendamist, et need kehtiksid ka kiire arengu teinud mõõdistamisseadmete kasutamisel? Lähtudes analüüsi tulemustest tegi töö koostaja ettepanekud nõuete muutmiseks või täpsustamiseks.