Eesti Taristuehituse Liit (endise nimega Eesti Asfaldiliit) on mittetulundusühing, mis ühendab teehoiuga tegelevaid või sellega seotud Eestis registreeritud juriidilisi isikuid ja üksikisikuid vabatahtliku liikmeksoleku alusel. Eesti Taristuehituse Liit asutati 05. juunil 1991. aastal 14 teedeettevõtte ja 10 teedeinseneri poolt. Liidu eesmärk on teedevaldkonna tegevuse ning arengu toetamine. Liit tegeleb erialaste nõupidamiste ja seminaride ning valdkondlike statistiliste uuringute korraldamisega, samuti välissidemete arendamisega. Eesti Taristuehituse Liit korraldab regulaarselt teabeüritusi (Asfaldipäevad, erialaseminarid jms) ja jagab oma liikmetele erialast teavet. Liidu tegevus rajaneb liikmete algatusel ja ühisel tegutsemisel, juhtkonna valitavusel ja valitud juhtide regulaarsel aruandluskohustusel.

Ühena oma esimestest tegevustest otsustas Taristuehituse Liidu juhatus töötada välja kohalikke materjale ning tootmisvõimalusi arvestava standardi “Asfaldinormid AL ST” (esimene trükk 1993, teine parandatud ja täiendatud väljaanne 1997, kolmas, uuendatud väljaanne 2002, neljas väljaanne 2007), mis käsitleb kvaliteetsete, tunnustatud tehnilistele nõuetele vastavate asfaltsegude projekteerimist, valmistamist ja paigaldamist. Asfaldinormid olid 15 aastat aluseks asfaltsegude valmistamisel ja asfalteerimistöödel Eestis. Asfaltsegude ja -katete katsemeetodid hakkasid ilmuma eraldi vihikutena 2000. aasta kevadel. Kokku ilmus 35 katsemeetodit, millega kaeti vajadus asfaltsegude ja nende koostismaterjalide laboratoorseks kontrolliks. 2005.a. töötas Liidu töögrupp välja uue põlevkivibituumenite standardi – “Tee-ehituse põlevkivibituumenid AL ST”, mis asendab kehtivuse kaotanud Eesti standardit EVS 653:1994 "Teedeehituse põkevkivibituumenid" ja 3 vastavat katsemeetodit.

2008. aastal, seoses üleminekuga euronormidele, algas Eesti Taristuehituse Liidu initsiatiivil Eesti algupäraste asfaldistandardite ettevalmistamine. Need normdokumendid, Eesti algupärased standardid EVS 901:2008 Tee-ehitus, koondavad osade kaupa Euroopa vastavate standardite seeriaid ja tootegruppe. Seni on valminud seeriast EVS 901:

  • EVS 901-1:2009 Tee-ehitus. Osa 1: Asfaltsegude täitematerjalid
  • EVS 901-2:2009 Tee-ehitus. Osa 2: Bituumensideained
  • EVS 901-3:2009 Tee-ehitus. Osa 3: Asfaltsegud

1999. aastal ilmus Liidu nn väikeste raamatute sarjas “Väike pindamisraamat”. See on noorema põlvkonna teedeinseneri Rein Freibergi algupärane, isiklike kogemuste alusel kirjutatud raamat pindamise kui teekatte kaitsemeetodi olemusest, tööde planeerimisest, kasutatavatest materjalidest ja seadmetest. 2005. aastal ilmus samast sarjast teedelaborit ja laboratoorseid katseid käsitlev “Väike laboriraamat”. Koostaja – Eda Lepp on oma erialal aastakümnete pikkuse töökogemusega teedeinsener. Raamat annab ülevaate põhiliste teedeehitusmaterjalide ja asfaltsegude laboratoorsest kontrollist ning testimise metoodikatest, asfaltkatete kvaliteedi jälgimisest ja hindamisest. 2008. aastal ilmus teedeinsener Vello Mespaki “Väike asfaldiraamat I Asfaltsegud”. Raamat on reainsenerile arusaadavas stiilis ülevaade asfaltsegude lähteainetest, segude projekteerimisest, valmistamisest ja kvaliteedist. 2011. aastal ilmus samalt autorilt "Väike asfaldiraamat II Asfaltkatted" ja 2013. aastal "Väike asfaldiraamat III Asfaltkatete elukaar", mis mõlemad jätkavad asjalikult kuid samas vaimukas väljenduslaadis asfaldiala käsitlemist.

Liidu korralised koosolekud toimuvad üks kord aastas II kvartalis. Koosolekutevahelisel ajal on täidesaatvaks organiks juhatus. Juhatuse koosolekud on lahtised, neist võivad osa võtta kõik liidu liikmed nõuandva häälega.

Juhatuse tööd juhib liidu juhatuse esimees. Juhatuse esimehe ja juhatuse valib ning nende volituse tähtaja määrab üldkoosolek. Jooksvate küsimustega tegeleb tegevdirektor.